نحوه اخذ تاییدیه حراست :

پس از ثبت نام قطعی دانشجو به واحد حراست مرکز پارسیس معرفی میگردد واحد تاییدیه حراست توسط این واحد که در وب سایت مرکز آموزش پارسیس بخش فرمها و مدارک به صورت کامل معرفی گردیده بررسی میگردد.