شرایط عمومی و اولیه جهت ثبت نام اولیه :

  • 1 - داشتن حداقل سن 18 سال
  • 2 - داشتن دیپلم

 

شرایط شرکت در کلاس و ثبت نام قطعی پس از انجام مشاوره :

  • 1 - تائیدیه پزشکی
  • 2 - تائیدیه حراست
  • 3 - پرداخت شهریه دوره مورد نظر .