پرداخت شهریه دوره مود نظر :

پس از ارائه مدارک ثبت نام توسط دانشجو پرونده دانشجوئی برای فرد تشکیل میگردد و جهت قطعی شدن دانشجو به واحد مالی جهت عقد قرارداد و پرداخت شهریه معرفی میگردد.