قابل توجه دانشجویان متقاضی برای امتحان معرفی به خط پرواز