اطلاعیه در ارتباط با تماس با واحد آموزش در ایام نوروز