اطلاعیه: در رابطه با ساعت کاری دفتر مرکزی و نحوه پرداخت وجه دانشجویان