اطلاعیه - تاریخ امتحان معرفی به سازمان EXTRA ATPشهریور ماه 1398