اطلاعیه - تاریخ امتحان معرفی به خط پرواز EXTRA مرداد ماه 1398