اطلاعیه - تاریخ امتحان معرفی به خط پرواز EXTRA خرداد ماه 1398