تغییر شماره کارت مربوط به پرداخت هزینه های آزمون سازمان و تعیین استاد چک