برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمان EXTRA IR دیماه 1397