مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهینامه PPL,CPL,IR

صدور گواهینامه PPL

مدارک در صورت ثبت نام آزمون به صورت دستی

 

 
 • برگه چک راید و کپی
 • برگه OP1 با مهر عملیات و کپی
 • کپی شناسنامه
 •  ۲ قطعه عکس ۳×۲ با لباس فرم و ریتینگ
 • اصل Log Book

 

مدارک در صورت ثبت نام آزمون به صورت اینترنتی

 • برگه چک راید
 • برگه OP1 با مهر عملیات
 • کپی صفحه آخر Logbook مهر شده
 • اصل Log Book
 • کارت عابر بانک جهت پرداخت با رمز دوم

 

صدور گواهینامه CPL,IR

مدارک در صورت ثبت نام آزمون به صورت دستی

 

 • برگه چک راید و کپی
 • برگه OP1 با مهر عملیات و کپی
 • ۲ قطعه عکس ۳×۲ با لباس فرم و ریتینگ
 • اصل Log Book

 

مدارک در صورت ثبت نام آزمون به صورت اینترنتی

 • برگه چک راید
 • برگه OP1 با مهر عملیات
 • کپی صفحه آخر Logbook مهر شده
 • اصل Log Book