مدارک مورد نیاز جهت صدور نامه چک راید

چک راید PPL

مدارک در صورت ثبت نام آزمون به صورت دستی

 
  • کپی صفحه آخر Logbook مهر شده
  • کپی شناسنامه
  • کپی کارت پایان خدمت
  • کارت عابر بانک جهت پرداخت اینترنتی از سایت سازمان هواپیمائی کشوری  
  • کپی صفحه آخر Logbook مهر شده در صورت تغییر بعد از آزمون
 

چک راید CPL,IR

  • مدارک در صورت ثبت نام آزمون به صورت دستی
  • کپی صفحه آخر Logbook مهر شده
  • کپی شناسنامه 
  • کپی صفحه آخر Logbook مهر شده در صورت تغییر بعد از آزمون