ATP Int → Commercial Pilot License+ IR Rating+ATP Exam

دوره ATP.Int ( جهت دریافت گواهینامه CPL و ریتینگ پرواز با دستگاه IR و شرکت در امتحان تئوری ATP )

  • 1- دوره کلاس زمینی شامل 764 ساعت آموزش که طی چهار مرحله Stage 1 و Stage 2 و Stage 3 و Stage 4 برگزار میگردد ( دانشجویان پس از پایان Stage 1 مجاز به شروع پرواز می باشند)
  • 2- انجام 140 ساعت پرواز با هواپیما .
  • 3- انجام 55 ساعت پرواز با دستگاه شبیه ساز.
  • 4- شرکت در امتحان تئوری سازمان .
  • 5- انجام چک پروازی .
  • 6- ارزیابی سطح زبان هوانوردی (LPR)