مرکز آموزش هوانوردی پارسیس - برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمانCPL مرداد ماه 1397

برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمانCPL مرداد ماه 1397منتشر شده در شنبه 6 مرداد 1397
1954 بازدید
0 نظر
مطالب مرتبط
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمانCPL آذرماه 1398
اسامی قبول شدگان آزمون معرفی به خط پرواز آذر ماه ۱۳۹۸
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به خط پرواز آذر ماه1398
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمان IR آبان ماه 1398
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به خط پرواز آبان ماه 1398
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمانCPL آبان ماه 1398
اطلاعیه : شروع دوره CPL. IR.INTEGRATED STAGE2 98.60.02
اسامی پذیرفته شدگان آزمون معرفی به خط پرواز مهر ماه 1398
اطلاعیه : شروع دورهATPL Modular 98-10
اطلاعیه : شروع دورهATP. INTEGRATED STAGE1 98.75.01
اطلاعیه : شروع دوره CPL IR Integrated Stage3 98.43.03
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به خط پرواز مهر ماه 1398
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمان CPL مهر ماه 1398
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمانATP شهریور ماه 1398
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمانIR شهریورماه 1398
اسامی پذیرفته شدگان آزمون معرفی به خط پرواز شهریور ماه 1398
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به خط پرواز شهریور ماه 1398
اطلاعیه : شروع دوره FI
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمانATP EXTRA شهریورماه 1398
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمانCPL شهریورماه 1398
اطلاعیه - تاریخ امتحان معرفی به سازمان EXTRA ATPشهریور ماه 1398
اطلاعیه برگزاری کلاس ATPL MODULAR 98.09
اطلاعیه برگزاری کلاس CPL IR INTEGRATEDSTAGE3 98.42.03
اطلاعیه برگزاری کلاس CPL.IR.INTEGRATEDSTAGE298.58.02
اطلاعیه برگزاری کلاس LEVEL 4
اطلاعیه - تاریخ امتحان معرفی به خط پرواز EXTRA مرداد ماه 1398
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمانCPL مرداد ماه 1398
اسامی پذیرفته شدگان آزمون معرفی به خط پرواز مرداد ماه 1398
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به خط پرواز مرداد ماه 1398
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمانATP مرداد ماه 1398
تغییر تاریخ امتحان معرفی به سازمان ATP
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمانIR تیر ماه 1398
اسامی پذیرفته شدگان آزمون معرفی به خط پرواز تیر ماه 1398
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به خط پرواز تیرماه 1398
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمانCPL تیر ماه 1398
اطلاعیه کلاس LEVEL 4
اسامی پذیرفته شدگان آزمون معرفی به خط پرواز EXTRA خرداد ماه 1398
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به خط پرواز EXTRA خرداد ماه 1398
اطلاعیه شروع دوره ATP INTEGRATED STAGE1 98.71.01
اطلاعیه شروع دوره ATPL 98.08.04
اطلاعیه شروع دوره CPL IR INTEGRATED STAGE2 98.39.03
اطلاعیه شروع دوره CPL IR INTEGRATED STAGE2 98.55.02
اطلاعیه شروع دوره FI 98.02
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمانCPL خرداد ماه 1398
اطلاعیه - تاریخ امتحان معرفی به خط پرواز EXTRA خرداد ماه 1398
اطلاعیه امتحانات CPL
اسامی پذیرفته شدگان آزمون معرفی به خط پرواز خرداد ماه 1398
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به خط پرواز خرداد ماه 1398
اطلاعیه معرفی به خط پرواز خرداد ماه98
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمان ATP خردادماه 1398
تغییر شماره کارت مربوط به پرداخت هزینه های آزمون سازمان و تعیین استاد چک
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمانIR اردیبهشت ماه 1398
اسامی پذیرفته شدگان آزمون معرفی به خط پرواز اردیبهشت ماه 1398
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به خط پرواز اردیبهشت ماه 1398
اطلاعیه در مورد شبیه ساز پرواز
اطلاعیه در مورد Language Proficiency Requirement
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمانCPL اردیبهشت ماه 1398
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی FLIGHT LINE فروردین ماه 1398
برنامه زمانبندی آزمون های معرفی و عملیاتی سال 1398
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمانIR فروردین ماه 1398
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمانCPL فروردین ماه 1398
اطلاعیه امتحانات معرفی به سازمان و خط پرواز در فروردین ماه 1398
اسامی پذیرفته شدگان آزمون معرفی به خط پرواز extra اسفند ماه 1397
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی EXTRA FLIGHT LINE اسفند ماه 1397
اسامی پذیرفته شدگان آزمون معرفی به خط پرواز اسفند ماه 1397
لیست دوم برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی FLIGHT LINE اسفند ماه 1397
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی FLIGHT LINE اسفند ماه 1397
اطلاعیه - جابجایی شبیه ساز پرواز
اطلاعیه (تعطیلی روزهای شنبه ، یکشنبه و دوشنبه )
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمانCPL بهمن ماه1397
اطلاعیه : تغییر تاریخ امتحان معرفی به سازمان CPL
اطلاعیه : اسامی پذیرفته شدگان امتحان معرفی خط پرواز بهمن ماه
برنامه زمانبندی امتحان معرفی به خط پرواز بهمن ماه 1397
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمانATPL دی ماه 1397
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمان EXTRA IR دیماه 1397
اطلاعیه: برگزاری کلاس آموزش زبان هوانوردی
اطلاعیه امتحان IR Extera
اسامی پذیرفته شدگان در آزمون معرفی به خط پرواز دی ماه 1397
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمان IR دی ماه 1397
برنامه زمان بندی امتحان معرفی به خط پرواز دی ماه۱۳۹۷
برنامه ی زمانبندی امتحان EXTRA معرفی به سازمان CPL دی ماه 1397
اطلاعیه : تغییر تاریخ امتحان معرفی به خط پرواز
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمان CPL دی ماه 1397
اطلاعیه -ATO Manual
اسامی پذیرفته شدگان آزمون معرفی به خط پرواز
اطلاعیه برگزاری کلاس ATP
برنامه زمانبندی امتحان معرفی به خط پرواز آذر 1397
برنامه زمانبندی امتحان معرفی به سازمان CPL آذر ماه 1397
برنامه زمانبندی امتحان ATP آبان ماه ۱۳۹۷
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی EXTRA FLIGHT LINE آبان ماه 1397
اطلاعیه- امتحان EXTRA خط پرواز
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمان CPL آبان ماه 1397
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی FLIGHT LINE آبان ماه 1397
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمانCPL مهر ماه 1397
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی ATPL مهر 1397
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی FLIGHT LINE مهر ماه 1397
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمانIR شهریور ماه 1397
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی ATPL
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی FLIGHT LINE شهریور ماه 1397
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمانCPL شهریور ماه 1397
ATPL
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی FLIGHT LINE مردادماه 1397
اطلاعیه- قابل توجه کلیه دانشجویان
تغییر تاریخ امتحان خط پرواز
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی ATPL مورخ 1397/04/30
تغییر در برنامه کلاسی
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمان IR تیر ماه 1397
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمانCPL تیر ماه 1397
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی FLIGHT LINE تیرماه 1397
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمان ATPL خرداد ماه 1397
آزمون معرفی به سازمان ATPL
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمان CPL خرداد ماه 1397
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به خط پرواز خردادماه 1397
اطلاعیه -امتحان معرفی به سازمان IR EXTRA
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمان IR اردیبهشت ماه1397
قابل توجه داوطلبان تحصیل در رشته خلبانی
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی FLIGHT LINE extra اردیبهشت ماه 1397
قابل توجه متقاضیان دوره ATP
برنامه زمان بندی آزمونهای معرفی و عملیاتی سال 1397
امتحان معرفی CPL Extra
برنامه ی زمانبندی امتحان به خط پرواز اردیبهشت 1397
اطلاعیه - متقاضیان شرکت در دوره زمینی FI
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی CPL فروردین ماه 1397
اطلاعیه - تغییر تاریخ امتحان معرفی IR سازمان هواپیمایی کشوری -1397/01/19
برنامه زمان بندی آزمونهای معرفی و عملیاتی سال 1397
اطلاعیه -تاریخ امتحان سازمان و تاریخ امتحان معرفی 96/12/23
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی CPL اسفند 1396
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمان IR اسفند ماه
برنامه زمانبندی امتحان معرفی به خط پرواز اسفند 1396
اطلاعیه - امتحان معرفی به خط پرواز 96/11/24
اطلاعیه - قابل توجه کلیه خلبانان 96/11/24
اطلاعیه -برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به خط پرواز بهمن ماه 1396
اطلاعیه - امتحانات معرفی جهت آزمون های فروردین و اردیبهشت سازمان هواپیمایی کشوری
اطلاعیه - برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی CPL بهمن ماه 1396
اطلاعیه - لغو کلیه کلاسهای دوشنبه مورخ 1396/11/09
اطلاعیه - لغو کلیه کلاسهای امروز مورخ 1396/11/08
اطلاعیه - برگزاری دوره ATP
اطلاعیه - شرایط و قوانین شرکت در امتحانات
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی به سازمان IR دی ماه 1396
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی FLIGHT LINE دی ماه 1396
اطلاعیه
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی IR EXTRA آذرماه 1396
اطلاعیه مهم : آزمون معرفی به سازمان IR Extra
برنامه زمانبندی امتحان معرفی CPL Extra آذر ماه 1396
اطلاعیه استخدام در واحد تداوم صلاحیت پرواز 1396/09/08
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی FLIGHT LINE آذر.ماه 1396
تغییر تاریخ امتحان معرفی به سازمان CPL
آزمون Extra خط پرواز
اطلاعیه مورخ 1396/08/30
برنامه زمان بندی امتحان معرفی به خط پرواز آبان 1396
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی آبان مقطع IR مورخ 1396/08/23
اطلاعیه 1396/08/22
تشکیل کلاس استاد خلبانی
قابل توجه دانشجویان خلبانی در رابطه با قوانین جدید (FCL)
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی CPL مهر 1396
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی FLIGHT LINE مهرماه 1396/07/20
اطلاعیه بسیار مهم (1396/07/17)
اطلاعیه 1396/07/11 (بسیار مهم)
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی FLIGHT LINE مهرماه 1396
پیرو لغو آزمون CPL مورخ ۹۶/۶/۲۷
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی IR شهریور 1396
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی FLIGHT LINE شهریور ماه 1396
اطلاعیه 1396/06/08 (مهم)
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی FLIGHT LINE شهریور ماه 1396
اطلاعیه 24 مرداد 1396
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی CPL مرداد 1396
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی FLIGHT LINE مردادماه 1396
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی PPL مرداد 1396
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی FLIGHT LINE تیرماه 1396
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی IR تیرماه 1396
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی خط پرواز تیر ماه 1396
اطلاعیه
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی flight line خرداد 1396
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی CPL خرداد 1396
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی PPL خرداد 1396
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی IR EXTRA
امتحان معرفی IR
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی IR اردیبهشت 1396
بوکلت جدیدی IR
بوکلت جدیدی ATPL
آدرس ساختمان جدید امتحانات سازمان هواپیمایی کشوری
تغییر زمان آزمون PPL
قابل توجه دانشجویان محترم
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی PPL1
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی CPL
قابل توجه دانشجویان محترم
امتحان معرفی PPL فروردین 1396
قابل توجه دانشجویان در رابطه با منابع امتحانات سازمان
امتحان خط پرواز تاریخ 1396/01/23
تغییر تاریخ آزمون معرفی به سازمان PPL مورخ 1396/01/20
درگذشت شادروان حاج کرامت اله سلیمانی
برنامه زمانبندی امتحانات خط پرواز سال 1396
تغییر مرجع امتحانات سازمان / CPL Final Booklet
جدول زمانبندی امتحانات سازمان
تغییر مرجع امتحانات سازمان / PPL Final Booklet
امتحان معرفی IR اسفند ماه
اطلاعیه
آخرین کلاس IR در سال جاری
برنامه ی زمانبندی امتحان خط پرواز بهمن 1395
اطلاعیه : قابل توجه دانشجویان محترم مرکز آموزش هوانوردی پارسیس
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی CPL بهمن ماه 1395
اطلاعیه امتحان معرفی IR در تاریخ 18 اسفند 95
برنامه ی زمانبندی امتحان معرفی PPL بهمن ماه 1395
برنامه ی زمانبندی امتحان خط پرواز بهمن 1395
جدول زمانبدی امتحان معرفی CPL مرداد ماه
جدول زمانبدی امتحان معرفی به خط پرواز مرداد ماه
جدول زمانبدی امتحان معرفی PPL مرداد ماه
قابل توجه کلیه داوطلبان شرکت در آزمونهای هواپیمایی کشوری
جدول زمانبدی امتحان معرفی CPL
جدول زمانبندی امتحانات PPL
جدول زمانبدی امتحان معرفی IR
برگزاری کلاس تایپ B1 (موتور و بدنه) هواپیمای آموزشی پایپر (PA-28-16)
زمانبندی امتحان معرفی cpl
نمرات امتحان معرفی
قابل توجه دانشجویان محترم؛ اطلاع رسانی در زمینه شارژ پرواز
اضافه شدن یک فروند هواپیمای خریداری شده پایپرPA-28-161با علامت ثبت EP-SCIبه ناوگان این مرکز
تاریخ برگزاری کلاس ها و امتحان خط پرواز سال 1395
امتحان EXTRA دوره IR در تاریخ 94/12/19
تمدید کارت تردد حراست با تاریخ اعتبار تا پایان سال 94
اسامی نفرات امتحان معرفی CPL سازمان هواپیمایی کشوری مورخ 10-11-94
اسامی نفرات امتحان معرفی PPL سازمان هواپیمایی کشوری مورخ 08-11-94
اسامی نفرات امتحان معرفی PPL سازمان هواپیمایی کشوری مورخ 07-11-94
پرواز هفت فروند هواپیمای مرکز آموزش هوانوردی پارسیس کیش جهت افتتاح فرودگاه کاشان
الزام انجام پرواز سیمولاتور در مقطع PPL
اسامی نفرات امتحان معرفی PPL سازمان هواپیمایی کشوری مورخ 14-10-94
استخدام لیسانسه تعمیر و نگهداری هواپیما
وضعیت پایان دوره دانشجویان
اسامی نفرات امتحان معرفی CPL سازمان هواپیمایی کشوری مورخ 17-09-94
مراحل ثبت نام امتحان معرفی به سازمان هواپیمایی کشوری
اسامی نفرات امتحان معرفی PPL سازمان هواپیمایی کشوری مورخ 10-09-94
جلسه صمیمی مدیرعامل با اساتید خلبان
موفقیتی دیگر در مرکز آموزش هوانوردی پارسیس کیش
شروع ثبت نام کلاس های زبان انگلیسی (سطح پایه -روزهای زوج ) آغاز شد
شروع کلاس های زمینی PPL در تاریخ 94/05/25
نمرات آزمون POH و EMG خرداد
دریافت مجوز Part 145 در زمینه تعمیرات هواپیماهای سبک و سنگین
دریافت مجوز Part 147 در زمینه آموزش و برگزاری دوره تایپ هواپیماهای پایپر و تکنام
اطلاعیه نرخ ساعات پرواز و کلاس زمینی سال 94
بازدید کارشناسان محترم سازمان هواپیمایی کشوری جهت دریافت مجوز MTOE برای برگزاری کلاس های تایپ فنی موتور و بدنه هواپیماهای تکنام و پایپر
ثبت سه فروند هواپیمای تکنام به register parsis : EP-SCM , EP-SCO , EP-SCP
ّبرگزاری دوره آموزشی Part 145 و Part M توسط اساتید سازمان هواپیمایی کشوری در فرودگاه پیام
دارنده اولین دستگاه شبیه ساز پروازی دو موتور سبک با 210 درجه vision در ایران
اقدام دریافت مجوز part 145 جهت تاسیس مرکز تعمیراتی Parsis Technic
افتتاح ساختمان جدید عملیات مرکز هوانوردی پارسیس در فرودگاه پیام توسط مدیرعامل محترم شرکت هواپیمایی آسمان جناب آقای دکتر علایی
عقد قرار داد فی مابین شرکت پارسیس و اطلس جهت آموزش و استخدام پرسنل خلبانی و فنی در شرکت اطلس
دارنده اولین مجوز ATO درمراکز خلبانی ایران
ورود 4 فروند هواپیمای تکنام به ناوگان هوایی پارسیس