مرکز آموزش هوانوردی پارسیس - IR
IR
                    Instrument Rating

بی تردید میتوان گفت توانایی استـفاده از ابزار دقیق برای خــــــلبانان از پر   چالش ترین  قسمتهایی میباشد  که  در این
مسیر با آن مواجـــه خواهند شــــد و به همین دلیل I.C.A.O   ) سازمان بین المـــللی هوانوردی غیــرنظامی)    دوره ای
تحت  عنوانInstrument Rating  نام گزاری  و ایجاد  نموده کــه خلبانان طی آن  می آموزند
چگونه کنترل  کاملی از پرواز، بدون تکیه بر مشهودات عینی خارج کابین خلبان،منظور آنچه ازشیشه هواپیما دیده میشود
(پرواز در شب یا شرایط ویژه ی جوی) و صـــرفـــا با  استــفـــاده از ابزار دقـیق و نشانه های رادیودیی ، در دست داشته
تا هواپیما بتواند در مسیر حرکت خود منطبق با برنامه به پرواز ادامه دهد.


در دوره ی IR دارندگان گواهینامه ی CPL ملزم به ثبت حداقل 40 ساعت پرواز موفق تحت قوانین بین المللی در کارنامه پروازی خود میباشند.

توانایی پرواز با هـواپیماهای چند موتوره Multi Engine ، مسافربری ، ترابری و.. نیز در همین دوره کسب میگردد.
 
فهرست عناوین درسی و زمانبندی هر عنوان
 
Air Law 50
Aircraft General Knowledge 15
Meteorology 40
Navigation 35
Human Performance & Limitations 15
Flight Performance & Planning 45
Operational Procedures 50
Radio Telephony 15
Total Hours 265


 
IR جدول زمانبندی آموزش پرواز در مقطع
COURSE TRANSITION INSTRUMENT NAVIGATION SYNTHETIC FLIGHT TOTAL
DUAL SOLO DUAL SOLO
IR ----- ----- 20 HRS ----- ----- 20 HRS 40 HRS
 
 
 
 
نظرات
ارسال نظر جدید
عنوان نظر:
آدرس ایمیل:
نظر: