• شرکت در تمامی کلاسهای مقطع مربوطه الزامی میباشد.
  • در صورت غیبت در هر عنوان درسی به میزان 30% از زمان کلاس حذف از کلاس در نظر گرفته میشود
  • در صورتی که 50% از کل عناوین درسی دوره ، حذف از کلاس در نظر گرفته شود کل دوره باطل و دانشجو موظف به ثبت نام مجدد و شرکت در دوره بازآموزی میباشد.
  • استفاده از لباس فرم خلبانی جهت شرکت در کلاس ، پرواز و شبیه ساز الزامی میباشد.
  • دانشجو موظف است پس از پایان تعداد جلسات هر عنوان درسی در امتحان مربوطه راس تاریخ اعلام شده شرکت نماید
  • شرکت در امتحان معرفی به خط پرواز برای دانشجویان Stage 1 پس از پایان کلیه دروس Stage 1 الزامی میباشد.
  • دانشجویان حداکثر تا 6 ماه فرصت داردند نسبت به تکمیل دوره ، دوره بازآموزی و امتحانات از تاریخ پایان دوره اقدام نمایند در غیر اینصورت دوره باطل و دانشجو موظف است مجدداٌ ثبت نام و در دوره مورد نظر شرکت نماید.
  • در صورت تکمیل بودن دوره زمینی دانشجو به لحاظ حضور و غیاب ، امتحانات تکدرس و نمرات قبولی برای دانشجو گواهینامه پایان دوره زمینی صادر میگردد.