مراحل آماده شدن استاد خلبان و دانشجو برای پرواز جهت جلوگیری از ویروس کرونا